Tuinbouwvereniging ‘De Volharding’

Coöperatieve Tuinbouwvereniging ‘De Volharding’ W.A. te Hollandscheveld.

Statuten der Coöperatieve Tuinbouwvereniging ‘De Volharding’ W.A. te Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen.

scan: De Volharding 1931

Heden, 10 november 1931, verschenen voor mij, Johannes Mulder, notaris ter standplaats de gemeente Hoogeveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heren:

1. Johan Gerhard Vels, bakker en landbouwer te Hollandscheveld;

2. Stoffer Kats Stofferszoon, landbouwer te Hollandscheveld;

3. Arend Kikkert, landbouwer te Hollandscheveld;

4. Hendrik Hendriks Lip jr., landbouwer te Hollandscheveld;

5. Jacob Dekker, landbouwer te Hollandscheveld,

die verklaarden hierbij op te richten een coöperatieve vereniging en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten.

Naam, zetel en duur

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Coöperatieve Tuinbouwvereniging ‘De Volharding’ W.A., en is gevestigd te Hollandscheveld, gemeente Hoogeveen. Zij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel en bedrijf

Artikel 2.

Het doel der vereniging is de bevordering van de bloei en vooruitgang van de landbouw door middel van: a. de gemeenschappelijke afzet van producten uit dat bedrijf; b. de aankoop en, zo nodig, de verwerking van benodigdheden voor het landbouwbedrijf in den uitgebreidste zin ten bate van haar leden; c. het geven van tuinbouwonderwijs; d. en voorts door alle andere wettige middelen, welke aan het beoogde doel bevorderlijk kunnen zijn, ter beoordeling van de algemene vergadering. Zij is bevoegd haar werkzaamheden ook tot derden uit te strekken.

Huishoudelijk reglement

Artikel 1. Het werkgebied van de vereniging is Hollandscheveld en omstreken. Zij stelt zich ten doel, tot in- en verkoop van hun tuin- en landbouwproducten en verder zoals in de statuten, artikel 2, is aangegeven.

Artikel 3. Het bestuur is gerechtigd tot het doen van uitgaven betreffende aankoop zaai- en pootgoed, zakken en emballage en voor verdere aangelegenheden van de vereniging. Voor andere uitgaven hoger dan ƒ 200,- is de toestemming van de commissie van toezicht nodig, er is tevens nog beroep door het bestuur op de ledenvergadering mogelijk.

Artikel 6. Producten welke niet aan de gestelde eisen voldoen, worden afgekeurd en niet teruggeven aan de leverancier, maar zo mogelijk door de vereniging voor de leverancier verkocht, doch wordt niet hoger uitbetaald dan de contractprijs, de controleur kan gelegenheid geven afgekeurd te sorteren.

Artikel 9. De leden zijn verplicht om het bestuur of diens gemachtigden toe te laten tot hun percelen, zowel tot controle als tot bezichtigen der producten, zomede vertegenwoordigers van afnemers, en voorts alle gewenste inlichtingen te verschaffen.