De Bentincksdijk vanaf de Eerste Wijk in Hoogeveen naar de Rieg in Hollandscheveld

Deel van de Topografische kaart 1928 waarop aangegeven is de tramlijn naar DedemsvaartDe tramlijn van de Dedemsvaartse Stoomtram Maatschappij.

In 1904 werd langs de Bentincksdijk de tramlijn aangelegd van de D.S.M. de Dedemsvaartse Stoomtram Maatschappij. Deze tram reed vanaf Dedemsvaart, Slagharen, langs de Riegshoogtendijk tot het Jan Wintersdijkje en boog vervolgens 80 meter naar rechts naar het oosten en verder langs de oostkant van de ‘tramwijk’ over de trambaan naar het Hoekje.De Dedemsvaartse Stoomtram is hier op weg om vanaf het NS station Hoogeveen komende vanaf de Hoofdstraat via twee schuin liggende spoorbruggen, over het water te gaan en dan langs het Haagje naar de trambrug over het Hollandscheveldsche Opgaande verder naar de Bentincksdijk.Daar over de trambrug tot voorbij de huizen en dan met een flauwe bocht 50 meter schuin naar het westen en bij de Kerkenkavelwijk naar de westkant van de Riegshoogtendijk. Vanaf daar langs de Riegshoogtendijk verder naar het noorden en met een flauwe bocht naar het noordwesten en dan langs de Bentincksdijk naar Hoogeveen. De tram boog voor het Oude Opgaande links af en langs het voetpad, loopende van de streek het Haagje naar de Bentinksdijk naar de trambrug en langs de zuidzijde van het Haagje, over twee schuin liggende trambruggen naar de westzijde van de Hoofdstraat en zo naar het N.S. station.

De Dedemsvaartse Stoomtram passeert hier de trambrug over het Hollandscheveldsche Opgaande op weg naar de Bentincksdijk om dan via Hollandscheveld naar Dedemsvaart te rijden. In de Hoogeveensche Courant van 3 augustus 1901 is vermeld dat vergunning is verleend aan de Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij voor de aanleg van de Tramweg Hoogeveen-Hollandscheveld-Slagharen. Op 18 april 1900 was in hotel Steenbergen te Dedemsvaart een samenkomst geweest met de Kamers van Koophandel te Hoogeveen, Dedemsvaart en Deventer en de gemeentebesturen van Hoogeveen, Zuidwolde, Avereest en Ommen, met de directeur van de D.S.M. om te spreken over een spoorverbinding van Deventer, Ommen, Dedemsvaart, Hollandscheveld en Hoogeveen.

Voetpad van de Bentincksdijk naar het Haagje

Agenda 22 Augustus 1838 N°4 Den Heere Gouverneur der Provincie Drenthe

De Dedemsvaartse Stoomtram komt hier vanaf de Bentincksdijk, langs de Riegshoogtendijk, en kruiste al de Kerkenkavelswijk in Hollandscheveld en staat hier stil voor de trambrug op weg naar Dedemsvaart. De molen van Hollandscheveld zoals te zien op de foto hierna gaat schuil achter de tramlocomotief.Ter voldoening aan UHEgestrenge missive den 26 Julij j.l. N°6 betrekkelijk enig zeker publiek voetpad, hetwelk meer dan dertig jaren zou hebben bestaan over de gronden en landerijen van af de Streek het Haagje naar de Bentings Dijk binnen de Gemeente Hoogeveen, terwijl de Eigenaren van genoemde landerijen ongenegen zouden zijn dit voetpad aldaar te gedogen, met verzoek om te willen dienen van berigt of dit voetpad aan de schouw onderworpen geweest, heb ik de eer UHEgestrenge mede te deelen dat ik het genoemde voetpad, niet wetende, dat hetzelve aan de Schouw onderworpen was, niet heb geschouwd, dat volgens ingewonnen informatie zulks ook niet door mijnen Vader in de laatste jaren van Dit is de Trambrug bij de molen in Hollandscheveld.ZHWgebrs leven is geschied, dat volgens diezelfde informatien hetzelfde altijd een voorwerp van schouw heeft uitgemaakt en als publiek voetpad is gebruikt, dat gemeld pad leidt ten noorden langs het oude Opgaande of Kanaal, waardoor hetzelve vroeger ook als Trekpad moet zijn gebruikt en dat het bestaan van meergenoemd publiek voetpad niet allen als hoogst wenschelijk en noodzakelijk, maar bijna onmisbaar voor eenige Ingezetenen van het Hoogeveen moet worden beschouwd, waarom ik UHEgestrenge in consideratie zoude geven, dat dezelve op de Tabel van Schouwbare voorwerpen werde geplaatst.

Een zeldzame foto van Hollandscheveld met daarop de brug in de Riegshoogtendijk en ook de trambrug op de achtergrond.De Hoofd Directeur der Algemene Compagnie van 5000 Morgens op het Hoogeveen RAvanEchten van Holthe – Echten de 18 Augustus 1838.

Antwoord op 22 Augustus 1838 N°4

Gelezen het gerapporteerde achtereenvolgens de resolutie van de 26 Julij ll. N°6, herzien de rapporten ingebragt achtereenvolgens de marginale resolutien van de 26 April en 30 Meij ll N° 7 en N° 11, een en ander op het adres van Harm Ter Steege en Consorten, ingezetenen van Hogeveen houdende het verzoek dat moge worden in stand gehouden zeker voetpad, loopende van de streek het Haagje naar de Bentinksdijk over eenige particulier gronden; het gebruik van welk voetpad alsnu is afgebroken, door het wegnemen der vonders. Overwegende dat bedoeld voetpad sedert onheugelijke jaren onbelemmerd is gebruikt, dat hetzelve voor vele ingezetenen van Hogeveen van het grootste belang is en dat het daarentegen geenzins is gebleken, dat de eigenaren der landerijen waarover het voetpad loopt, het regt hebben om het voortdurend gebruik van hetzelve te verhinderen. Herzien gemeld adres; en gelet op de 1e en 2e afdeeling van het reglement op het beheer der wegen en waterlossingen in Drenthe, speciaal op art. 3 en 9.

Ons huis Bentincksdijk 24 zoals het vroeger wasHeeft goedgevonden en verstaan: In dispositie op genoemd adres, aan het plaatselijk bestuur van Hogeveen in overweging te geven om het bedoelde voetpad op te nemen op de tabel der schouwbare wegen, voetpaden bij art. 3 bedoelde onverminderd en de bevoegdheid van de eigenaren der betrokken landerijen om des geraden oordeelende, daartegen hunne bezwaren in te dienen.

Afschrift dezer zal worden gezonden aan de adressen voor dispositie op hun adres aan het plaatselijk bestuur van Hogeveen ter informatie en ter uitvoering. De G.

Per 1 mei 1935 zijn ze verhuisd van het 2e Opgaande E 505 naar de Bentincksdijk 24

Albertje en Arend Everts in 1938 Per 1 mei 1935 zijn ze verhuisd van het 2e Opgaande E 505 naar de Bentincksdijk 24 te Hollandscheveld. Het was een klein boerderijtje en ze konden er enkele koeien, varkens en kippen houden. Vader bleef eerst nog werken als klompenmaker, maar werd tevens veehouder. Voor een melkkoe, een vaars en een kalf betaalde hij precies 250 guldens.

Gezin Jan Everts en Geesje Kikkert op foto Zuideropgaande 81De tram reed kort voor ons huis langs. Maar ik kan mij niet herinneren dat ik toen ooit in de tram gezeten heb. Wel jaren later tijdens mijn lagere schooljaren op de 24e juli 1946. De tram reed toen nog van Hoogeveen naar Emmen en bij Noordscheschut was een tramhalte. Omdat wij daar niet zo heel ver vanaf woonden, moesten wij daar lopende naar toe gaan. Maar de kinderen die het verst van de school af woonden, in Moskou en aan het einde van de Riegshoogtendijk, werden met de bok opgehaald. Zij reisden met de bok door het Zuideropgaande naar het Hoekje, dan via de Doorsnijding naar het einde van de 31ste wijk. Daar waren 2 bokken voor nodig en ook waren 4 personen nodig om ze heen en terug te brengen.

Tijdens de winterperiode was de Bentincksdijk slecht begaanbaar voor fietsers. Ook vervoer met paard en wagen was dan niet gemakkelijk. Deels kwam dat door de eikenbomen langs de weg. Bij de zomerdag was het een mooie laan en kwamen er veel mensen voorbij te voet en per fiets. Het huis staat er nu nog hoewel het wel verbouwd is.

kalverschets 10 mei 1939 en 20 april 1940 Rundveeteeltregeling No 19D1562Op enkele kalverschetsen is het adres Bentincksdijk 24 vermeld met nadere aanduiding district 19-1562.

Ze kregen ook een bewijs van erkenning als zijnde aangesloten en vergunning om onder nr. 1562 in district 19 dubbele-wit bonen te leveren aan de Conservenfabriek.

Bericht in de Haagse Courant ‘De regering besluit tot mobilisatie’.

Mobilisatie 1939 Roelie Kikkert van Zuideropgaande 83 past op de Albertje en Arend aan de Bentincsdijk tijdens afwezigheid van onze va.Op maandag 29 augustus 1939 stond het volgende bericht in de Haagsche Courant. ‘De regering besluit tot mobilisatie’. Teneinde ten volle voorbereid te zijn op den plicht, welke op Nederland zou rusten om, in geval dat, tegen alle nog bestaande hoop in, een gewapend conflict in het buitenland mocht uitbreken,onze onzijdigheid naar alle zijden met alle ter beschikking staande middelen te handhaven, heeft de Regering gemeend, niet langer te mogen wachten met het nemen van den uitersten voorzorgmaatregelen en is daarom thans het bevel gegeven tot mobilisatie van leger en vloot’.

Begin mei 1940 was vader Jan Everts opgeroepen naar een hospitaal in Utrecht, waar hij ook tijdens die oorlogsdagen werkzaam was. Hij heeft over die paar dagen nooit echt kunnen of willen praten. Het zijn zeer zeker hectische dagen geweest als hospitaalsoldaat, van het ene op het andere moment verpleger van gewonden en stervende. Al vanaf de mobilisatietijd was een Roelie Kikkert vaak bij ons. Zij was een buurmeisje van moeder, dochter van Berend Kikkert en Grietje Kats Zuideropgaande 83 in Hollandscheveld.

9de wijk aan de Pesserdijk 31 augustus 1939
Bericht van vader aan de familie Koster
9de wijk aan de Pesserdijk 3 October 1939
Bericht van vader aan de familie Koster
9de wijk aan de Pesserdijk 18 October 1939
Bericht van vader aan de familie Koster
9de wijk aan de Pesserdijk 1 november 1939
Bericht van vader aan de familie Koster